Staircase, Artist: Antony Donaldson

Staircase, Victoria Mills, London E1.
Artist: Antony Donaldson